Regulamin

REGULAMIN SERWISU STACJARODZIC.PL

I. Definicje

Terminy użyte w treści Regulaminu oznaczają odpowiednio:

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług oferowanych przez Operon Sp. z o.o., którego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty dostępnej na platformie internetowej www.stacjarodzic.pl w ramach usług świadczonych przez Spółkę.

2. Usługodawca – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 80-212 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000180755, kapitał zakładowy 501 000.

3. Umowa – umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu stacjarodzic.pl.

4. Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem: www.stacjarodzic.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralną część, poprzez który Spółka świadczy usługi oferowania autorskiej metody rozwoju dziecka.

5. Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone Regulaminem, która korzysta z odpłatnych usług Serwisu świadczonych przez Spółkę.

6. Metoda Rozwijania Osobistej Doskonałości Dziecka – autorski program stworzony przez ekspertów, umożliwiający określenie, a następnie rozwijanie mocnych stron dziecka. Metoda składa się z dwóch podstawowych elementów: Kwestionariusza mocnych stron dziecka w określonych przedziałach wiekowych i Osobistego planu rozwoju dziecka, dostępnego w ramach miesięcznych etapów.

7. Kwestionariusz mocnych stron dziecka – ankieta zawierająca pytania umożliwiające stworzenie Osobistego planu rozwoju dziecka.

8. Materiały – wszystkie materiały udostępniane Użytkownikowi, w tym:

a) Osobisty plan rozwoju dziecka, otrzymywany w odstępie 30-dniowym zestaw około 21 zabaw, dobranych odpowiednio dla danego dziecka w sposób pozwalający rozwinąć jego potencjał,

c) dostęp do filmów w strefie Lepszy Rodzic,

d) dostęp do ekspertów, forum, bazy wiedzy.

9. Program zabaw – miesięczny okres ( kalendarzowy ), na który Użytkownik otrzymuje dostęp do Materiałów dla danego dziecka.

13. Opłata za dostęp– opłata uiszczana przez Użytkownika za korzystanie z usług Serwisu przez 1 miesiąc.

14. Wymagania techniczne – wymagania niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu dotyczące oprogramowania oraz osprzętu komputerowego Użytkownika.

II. Informacje ogólne

1. W ramach Serwisu świadczone są usługi wspomagające rozwój potencjału dziecka z wykorzystaniem autorskiej metody rozwijania osobistej doskonałości.

2. Kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem odbywa się w następujący sposób:

a) forma pisemna: adres Usługodawcy oraz wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji.

b) forma poczty elektronicznej: adres e-mailowy Usługodawcy oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Dane adresowe Usługodawcy:

adres Usługodawcy: 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza

adres strony internetowej: www.stacjarodzic.pl

adres poczty elektronicznej: kontakt@stacjarodzic.pl

adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: kontakt@stacjarodzic.pl

 III. Usługi odpłatne, nieodpłatne, okres próbny

1. Serwis oferuje usługi w postaci dostępu do miesięcznego programu zabaw.

2. W ramach dostępu do Programu zabaw Użytkownik otrzymuje:

a)  Kwestionariusz mocnych stron dziecka,

b) Osobisty plan rozwoju dziecka

c) co miesiąc, po około 21 zabaw, dobranych odpowiednio dla danego dziecka w sposób pozwalający rozwinąć jego potencjał,

d) dostęp do filmów w strefie Lepszy Rodzic,

e) dostęp do ekspertów, forum, bazy wiedzy.

3. Serwis oferuje w ramach okresu próbnego możliwość nieodpłatnego dostępu do Programu zabaw na pierwszy miesiąc, oraz w kolejnych miesiącach dostęp do 3 wybranych przez Serwis zabaw otrzymywanych cyklicznie, w ramach kolejnych miesięcznych planów zabaw. Okres próbny nie umożliwia dostępu do filmów wideo w strefie Lepszy Rodzic.

4. Cena dostępu do miesięcznego programu zabaw kształtuje się następująco:

Program zabaw na (1 miesiąc) – 29,90 zł

5. Warunkiem uruchomienia odpłatnej usługi jest skorzystanie z okresu próbnego.

6. Czas trwania usługi odpłatnej w następuje w dniu, w którym Użytkownik zakończy miesięczny bezpłatny dostęp i zdecyduje się na zakup programu zabaw na kolejny miesiąc.

 7. Program zabaw na kolejny odpłatny miesiąc zostaje aktywowany po wykupieniu przez Użytkownika dostępu. Aktywacja kolejnych dostępów nastąpi sukcesywnie, w ramach realizowania Osobistego planu rozwoju dziecka z zachowaniem 30-dniowego odstępu między rozpoczęciem kolejnych Programów zabaw.

8. Użytkownik w ramach jednorazowej opłaty za miesięczny program zabaw, otrzymuje możliwość uzyskania Materiałów dla nie więcej niż trojga dzieci.

9. Materiały, do których pozyskano odpłatny dostęp, są dostępne dla Użytkownika bezterminowo podczas całego okresu funkcjonowania Serwisu. W przypadku wystąpienia przerwy w działaniu Serwisu, okres trwania  Programu Zabaw zostanie automatycznie przedłużony o czas zaistniałej przerwy.

10. Dostęp do Programu Zabaw związany jest wyłącznie z kontem Użytkownika w Serwisie, w ramach którego został wygenerowany Osobisty plan rozwoju dziecka.

11. W przypadku zamiaru zamknięcia Serwisu Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Usługodawcę nie później niż z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli Serwis zostanie zamknięty w czasie trwania dostępu do programu zabaw, należy się zwrot opłaty za ten okres.

12. Podane ceny dostępu do programu zabaw wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), obciążenia publicznoprawne i są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

IV. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wynikają z taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

V. Sposób i termin zapłaty

1. Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem stron transakcyjnych Serwisu.

2. Warunkiem dokonania zakupu aktywnego dostępu do miesięcznego programu zabaw jest poprawna rejestracja konta w Serwisie, dokonanie zapłaty oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Warunkiem dokonania zakupu aktywnego dostępu do programu zabaw jest jego dostępność. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu będą się pojawiać w formie komunikatów w trakcie dokonywania zakupu.

4. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Etap za pośrednictwem stron transakcyjnych poprzez serwis PayU.

5. Odpłatność za usługi następuje z góry.

6. Aby dokonać płatności za aktywny dostęp do programu zabaw, konieczna jest obsługiwana przez PayU karta płatnicza lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony dostę. Płatność za dostęp można zrealizować również przelewem tradycyjnym, w tym korzystając z PayU.

7. Zakup aktywnego dostępu do programu zabaw nie zostanie zrealizowany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.

9. Płatności dokonywane są przez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.

10. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem zwrotnym w systemie powiadomień na www.stacjarodzic.pl oraz na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

11. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy Spółką i Użytkownikiem.

12. Na żądanie zgłoszone przez Użytkownika Usługodawca wystawi fakturę VAT lub paragon za świadczoną usługę. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

VI. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Usługodawcę

1. Aktywacja zakupionego Programu Zabaw następuje po odnotowaniu płatności Użytkownika.

2. Dostęp Programu Zabaw obowiązuje zarówno w okresie, na który został on wykupiony, jak i po upływie tego okresu. Użytkownik ma dostęp do wygenerowanych materiałów w ciągu całego czasu funkcjonowania Serwisu.

3. Użytkownik korzysta ze świadczeń przewidzianych w wykupionym przez niego dostępie według własnego uznania.

VII. Stosowana przez Usługodawcę procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, mogą być składane:

a) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,

b) w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: kontakt@stacjarodzic.pl.

2. Reklamacje, w konsekwencji których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości ceny dostępu do Programu zabaw lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet dostępu, Użytkownik może złożyć wyłącznie w formie określonej w ust. 1 lit. a.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji,

b) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację – Użytkownika,

c) wskazanie nazwy Użytkownika w Serwisie,

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,

e) kwotę roszczenia,

f) wykaz załączonych dokumentów,

g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wpływu. O zajętym przez Usługodawcę stanowisku Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, w postaci wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, wykorzystywany przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu.

VIII. Prawo, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzór odstąpienia od umowy

1. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zastosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wykonane w drodze jednoznacznego oświadczenia Konsumenta wysłanego Usługodawcy na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w Regulaminie.

4. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Spółka niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku. Trwałym nośnikiem może być wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

6. Wszelkie płatności Użytkownika na rzecz Usługodawcy zostaną niezwłocznie zwrócone przez Usługodawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej zostały dokonane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

IX. Warunki korzystania z usług Serwisu

Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest podać Spółce wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego oraz jego dzieci, na podstawie których to danych Spółka przygotowuje Osobisty plan rozwoju dziecka. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji związanych z dostępem do jego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie danych przez Użytkownika osobom trzecim oraz użytkowanie konta Użytkownika przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa niedotrzymania obowiązku, o którym mowa w poprzednich zdaniach.

3. Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez Użytkownika informacji wskazanych przez Spółkę w ramach Osobistego planu rozwoju dziecka bądź konkretnych zabaw na rzecz innych osób fizycznych, w tym innych Użytkowników oraz podmiotów gospodarczych. Użytkownik w szczególności nie może wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez Spółkę na stronie internetowej Serwisu. Użytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z internetu, w szczególności:

a) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu komentarzy, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

c) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu komentarzy zawierających wulgaryzmy.

d) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich.

e) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

f) Niedopuszczalne jest nadużywanie środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia powyższych pkt 1–4. Użytkownik, zamieszczając wpis na stronie Serwisu, przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Usługodawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt 4 lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu. Publikując w Serwisie dowolne informacje (teksty, zdjęcia, rysunki i inne), Użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez Usługodawcę, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących ze Spółką.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża na to zgodę, do:

a) dokonywania w każdym czasie zmian w zakresie parametrów poszczególnych usług Serwisu świadczonych nieodpłatnie, w tym również do ewentualnego zaprzestania świadczenia niektórych usług nieodpłatnych bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

b) blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie naruszających choćby tylko częściowo postanowienia niniejszego Regulaminu,

c) tego, że koszty Użytkowania Serwisu przez Użytkownika nie obciążają Usługodawcy.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu w zakresie bezpłatnych usług oferowanych przez Spółkę konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych:

system operacyjny Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1);

przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza, lub przeglądarka innej firmy w najbardziej aktualnej dostępnej wersji;

procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz);

pamięć operacyjna: 1GB RAM;

komputer z monitorem;

dostęp do internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze);

aktywny adres e-mail.

2. Do korzystania z usług Serwisu w zakresie płatnych usług oferowanych w ramach Etapu przez Spółkę konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych:

słuchawki lub głośniki;

system operacyjny Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1);

przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza, lub przeglądarka innej firmy w najbardziej aktualnej dostępnej wersji;

procesor o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Procesor 1.8 GHz);

pamięć operacyjna: 1GB RAM;

komputer z monitorem;

dostęp do internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze);

aktywny adres e-mail.

Warunki formalne korzystania z Serwisu

Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który poprawnie wypełnił formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania niepowtarzalnej i tylko jemu wiadomej nazwy Użytkownika oraz hasła dostępu.

Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach Etapu

1. Użytkownikiem Serwisu w zakresie płatnych usług świadczonych przez Spółkę w ramach Etapu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo oraz zaakceptowała Regulamin,

b) posiada konto w Serwisie stacjarodzic.pl,

c) opłaciła Etap za płatne usługi Serwisu stacjarodzic.pl,

d) przed przystąpieniem do korzystania z płatnych usług stanowiących Osobisty plan rozwoju dziecka wypełniła Kwestionariusz mocnych stron dziecka oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

X. Zasady świadczenia usług oferowanych w ramach Serwisu

Usługi świadczone nieodpłatnie

1. Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi nieodpłatnie są wszystkie usługi w Serwisie, z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z części usług Serwisu świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie.

3. Usługodawca oświadcza, że w okresie ważności dostępu do Planu Zabaw , uprawnia Użytkownika do korzystania z Materiałów udostępnionych w ramach planu, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika, związany bezpośrednio z celem usług świadczonych na rzecz Użytkownika.

4. Materiały przekazane Użytkownikowi w ramach dostępu do Planu zabaw, mogą być wyłącznie wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu, zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia Użytkownika oraz drukowane wyłącznie celem używania wskazanych materiałów przez Użytkownika.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 1182 z późn. zm.).

2. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim.

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

4. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca przekazuje konsumentowi następujące informacje:

a) Adres swojej siedziby i pełna nazwa: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o., 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3.

b) Cel zbierania danych: realizacja umowy, świadczenie usług w ramach usługi generowanej przez Portal stacja rodzic.pl.

c) Nie przewiduje się odbiorców danych osobowych.

d) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

e) Dane osobowe są udostępnianie Usługodawcy przez Użytkownika dobrowolnie.

5. Usługodawca nie zbiera danych osobowych od osób, które nie korzystają z usług określonych Regulaminem.

6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą.

7. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika swoich danych osobowych w Serwisie i ich utrwalenia Usługodawca informuje o uprawnieniach Użytkownika do kontroli przetwarzania danych osobowych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności o:

a) prawie wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych,

b) prawie wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych w celach i przypadkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

8. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z usług.

XII. Funkcjonalność treści cyfrowych, sprzęt i oprogramowanie

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w celu kontaktu z konsumentem, zawarcia i wykonania umowy świadczenia usługi.

2. Użytkownik odpowiada za zabezpieczenie swoich danych w należących do niego urządzeniach elektronicznych oraz za dostęp do nich, jak również za obowiązek umieszczania w internecie treści zgodnych z prawem.

3. Obowiązuje zakaz dostarczania pocztą elektroniczną przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa sprzedaży towaru uregulowana niniejszym Regulaminem nie jest umową o świadczenie dodatkowych usług drogą elektroniczną.

5. Postępowanie reklamacyjne w zakresie łączności pocztą elektroniczną podlega regułom obowiązującym u operatorów teleinformatycznych usług, z których korzystają Usługodawca i konsument, oraz u dostawców ich sprzętu elektronicznego.

6. Ze względu na potrzebę identyfikacji Użytkownika jako kupującego dla celów podatkowych oraz zawarcia i wykonania umowy wykluczone jest posługiwanie się konsumenta pseudonimem lub zamawianie usługi anonimowo.

7. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika pozyskanych drogą elektroniczną osobom trzecim oraz zabezpiecza dostęp osób nieuprawnionych do swoich urządzeń elektronicznych zawierających dane osobowe Użytkownika.

XIII. Informacje dodatkowe i klauzula salwatoryjna

1. Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje konto i hasło, gdyż Serwis nie odpowiada za zakupy dokonane przez osoby trzecie za pośrednictwem jego konta.

2. Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. W drodze odrębnej umowy spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

3. Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowanie niniejszym Regulaminem, regulują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz w niezbędnym zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 1422).

4. Usługodawca nie jest uczestnikiem i nie przystąpił do fakultatywnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.), ale w swej działalności przestrzega dobrych obyczajów, w tym uczciwych praktyk rynkowych.

5. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

6. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia sugerujemy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@stacjarodzic.pl.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej